──── Indrets

SANTA MARIA DE BOLOS

L’església de Santa Maria de Bolòs és romànica, consagrada el 13 d’octubre de 1050. Si bé ha estat molt modificada al llarg dels anys, conserva la volta de canó apuntat i les arcuacions llombardes pròpies d’aquest estil arquitectònic en el seu mur nord, i s’endevina l’àbsida, malaguanyadament malmesa en construir la sagristia. El campanar a quatre vessants la singularitza i la fa visible, malgrat el seu recondit enclavament.

Ha passat per diferents estadis d’abandó i enderrocament fins que a la dècada dels 90 del passat segle, i gràcies a una iniciativa particular, va ser curosament restaurada.

La parròquia de Bolòs, junt amb la colònia Estebanell, Cavallera i Creixenturri,  pertanyia al municipi de Freixenet, agregat a Camprodon l’any 1965.